گواهی و مجوزهای شرکت مدار رایانه اسپادانا

عضو انجمن شرکتهای دانش بنیان

با استناد به اساسنامه انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان که به شماره 456 در تاریخ 1394/09/03 براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تاسیس و ثبت شده است، شرکت مدار رایانه اسپادانا با شناسه ملی 10260511519 به مدت یکسال از تاریخ 1401/10/05 عضو این انجمن می‌باشد